प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

मत्स्य विकास केन्द्र

भण्डारा, चितवन, नेपाल


नीति/ रणनीति
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 प्रदेश-जलचर-संरक्षण-र-व्यवस्थापन-ऐन-२०७६ एन 2078-01-29 View
2 प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ एन 2078-01-29 View
3 आन्तिरक व्यवःथापन िनयन्ऽण कायर्ूणाली, २०७३ एन 2078-01-29 View
4 पशुस्वास्थ्य तथा पशुसेवा एन एन 2078-01-29 View
© 2020 Copyright : मत्स्य विकास केन्द्र, भण्डारा, चितवन, नेपाल
Last Updated: 2021/05/11
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.